OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKLAR

OKB; yineleyen obsesyon ve kompulsiyonların görüldüğü, kimi zaman dönemsel alevlenmelerle giden, kişinin işlevsellik düzeyinde belirgin bir bozulmanın olduğu kronik ruhsal bir hastalıktır. Obsesyon; tekrarlayıcı, istenmeyen, mantık dışı kabul edilen intrusif düşünce yada dürtüler, kompulsiyon ise obsesyonlara tepki olarak oluşan, anksiyeteyi azaltmayı sağlayan, kişinin yapmak zorunda hissettiği, tekrarlayan davranış ya da zihinsel eylemler olarak tanımlanmaktadır. Kişide, obsesyon ve kompulsiyonlar tek başına ya da birlikte bulunabilir.

Obsesyonlar

1.Anksiyete düzeyinde yükselme ya da sıkıntıya yol açan istenmeden gelen ve anlamsız olarak yorumlanan yineleyici ve ısrarlı düşünce, dürtü ve düşlemlerdir.

2. Düşünceler, dürtüler ya da düşlemler yaşam sorunları hakkında duyulan aşırı üzüntüler değildir.

3. Kişi bu düşüncelerine, dürtülerine ya da düşlemlerini bilmezlikten gelme, baskılama ya da bunları başka bir düşünce ya da eylemle etkisizleştirme girişiminde bulunur.

4.Kişi ,obsesyonel düşüncelerini, dürtü ya da düşlemleri kendi zihninin bir ürünü olarak görür.

Kompulsiyonlar

1. Bir obsesyona tepki olarak ya da belirli kurallara göre yapılan ve katı bir biçimde uygulanan yineleyici davranışlar ya da zihinsel eylemlerdir.

2. Davranışlar ya da zihinsel eylemler anksiyeteyi gidermek yad akorku yaratan bir durumu önlemek için tasarlanır; ancak etkisizleştirmek ya da önlemek üzere tasarlanan şeyle gerçekçi bir şekilde ilişkili değildir ya da aşırıdır.

B. Hastalığın gidişinde bir dönem kişi obsesyon ya da kompulsiyonlarının aşırı ya da anlamsız olduğunu kabul eder (Not: Bu ölçüt çocuklar için geçerli değildir).

C. Obsesyon ya da kompulsiyonlar belirgin bir sıkıntı kaynağı olur ve zaman kaybına(günde bir saatten fazla) yol açar ya da kişinin olağan gündelik görev ve iş sorumluluğunu aksatır, verimini düşürür, toplumsal etkinliklerini ya da başkaları ile ilişkilerini bozar.

D.Bu durum başka bir bozukluğun belirtisi tarafından daha iyi açıklanamaz..

E. Belirtiler genel bir organikd rumun ya da ilaç kullanımının fizyolojik etkileri ile ilişkisiz olarak ortaya çıkmıştır.

İçgörü yitimi ile birlikteyse belirtilir: o sıradaki atakta hasta obsesyon ve kompulsiyonları aşırı ve anlamsız bulmuyorsa belirtilir.

Paylaş: