KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 


İşbu Aydınlatma Metni, kişisel verilerinizin hangi amaçla, ne şekilde yurtdışına aktarımının yapılacağına ve bu hususa ilişkin kanunen haiz olduğunuz hak ve taleplerinize ilişkin bilgilendirme amacı taşımaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’Kanun’’) nezdinde Veri Sorumlusu sıfatını haiz EROM Bilişim ve Telekomünikasyon Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından sizinle paylaşılan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası kapsamında www.usetappy.com, www.usetappy.us, www.usetappy.biz ve TAPPY aplikasyonu üzerinden işlenen kişisel verileriniz şunlardır:

-       Danışman için ad soyad, doğum tarihi, cinsiyet, cep telefonu, e posta adresi, diploma bilgileri, özgeçmiş bilgileri (eğitim, tecrübe ve akademik yayın bilgileri), sosyal medya bilgileri, biyografi, titre ve banka hesap numarası, IBAN gibi ödeme bilgileri, web sitesi ve mobil uygulamanın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileridir. 

-       Üye için işlenen kişisel veriler ise ad, soyad, rumuz, e-posta adresi, web sitesi ve mobil uygulamanın kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve İlgili Kişi’nin rızası ile katıldığı, anketler ve form bilgileri, Danışmanları değerlendirmek amacı ile paylaşılan yanıt ve yorumlar, online ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi halinde ödeme ve işlem güvenliğine ilişkin verilerdir.

-       Üye olmayan Platform kullanıcıları için işlenen kişisel veriler, bu kişilerin Platform içerisinde “iletişim” ekranı üzerinden bizimle iletişime geçmesi halinde ad, soyad, e-posta ve iletişim kurmak istedikleri konuya dair notlarıdır.  

Şirket, yukarıda sayılan kişisel verileri merkez adresi Frankfurt, Almanya olan MongoDB Atlass firması tarafından sağlanan bulut (cloud) alanında muhafaza etmektedir. Şirket hukuki, ticari ve idari sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla yukarıda sayılan bilgileri bulut sisteminde muhafaza etmekle yükümlüdür.  Kişisel veri sahibi olarak, işlenen verilerinize ilişkin Şirket’ten aşağıda sayılan hususları talep etme hakkınız mevcuttur. 

a)   Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b)   Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c)   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d)   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

f)    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g)   Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

h)   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

i)    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

Yukarıdaki hususlarda bilgi talep etmeniz halinde, veri sorumlusu sıfatı ile kurumumuza, yazılı olarak başvurmanızın akabinde en geç otuz gün içinde başvurunuz cevaplandırılacaktır. İşlem, ayrıca bir maliyet gerektiriyorsa, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücretleri talep hakkımız saklıdır.

* İşbu Yurtdışına Veri Aktarımına ilişkin Aydınlatma Metni içerisinde mevzuat değişiklikleri, güncel içtihat hükümleri ile yargı kararlarındaki yenilikler ve sair sebeplerden dolayı, kullanıcılara herhangi bir bildirimde bulunulmadan değişiklik yapılabilecektir.  Bu nedenle, anılan metnin belli aralıklarla gözden geçirilmesini ve kontrol edilmesini önermekteyiz.